logotyp

Provedené opravy

ÚDRŽBA RYBNIČNÍHO FONDU

Rybníky jsou stavbami – vodními díly, které kromě chovu ryb plní řadu celospolečensky významných funkcí. Jedná se zejména o akumulaci vody v krajině a zpomalování jejího odtoku, retenční účinek při povodních, krajinotvorné a biologické funkce rybničních ekosystémů, ovlivňování mikroklima, ...

Rybník Osika, katastrální území Albeř, výměra 67,0608 ha

- povodně v srpnu 2002 znamenaly důkladnou prověrku technického stavu vodních děl a jejich obsluhy. Na mnoha rybnících, které naše společnost o rok dříve nově převzala do užívání, se projevilo dlouhodobé zanedbání údržby a došlo ke vzniku rozsáhlých škod. Na rybníku Osika byl významně poničen bezpečnostní přeliv. Ten musel být v roce 2003 vybudován zcela nově už jako kapacitní pro převedení průtoku Q100 (stoleté vody). Zkapacitněn byl i navazující mostní propustek.

Stavba nového bezpečnostního přelivu rybníku Osika

Rybník Okrouhlý, katastrální území Mnich u Kardašovy Řečice, výměra 5,9315 ha

- na přelomu let 2003 a 2004 byla provedena kompletní obnova rybníka Okrouhlý nad osadou Mnich, kdy byl odtěžen sediment, navýšena a opevněna hráz rybníka, rekonstruována základová výpust, vybudován bezpečnostní přeliv s kapacitou Q100 a obnovena obtoková stoka.

Rybník Okrouhlý – pohled na opravenou hráz a nový bezpečnostní přeliv

Rybník Hluboký u Hamru, katastrální území Hamr nad Nežárkou, výměra 11,8797 ha

- obnova rybníka realizovaná v letech 2004 a 2005 zahrnovala odtěžení a odvoz sedimentu, opravu hráze a zkapacitnění bezpečnostního přelivu na průtok Q100. Rybník Hluboký u Hamru byl postaven v místě bývalého koryta řeky Nežárky. Proto v některých částech rybníka je pevné dno několik metrů pod úrovní potrubí výpusti – staré říční tůně.

Stavba nového bezpečnostního přelivu na rybníku Hluboký u Hamru

Rybník Popelov, katastrální území Kardašova Řečice, výměra 11,9773 ha

- rybník, na kterém naše společnost umožňuje provozování sportovního rybolovu, prošel kompletní rekonstrukcí v letech 2005 až 2007. Odtěžení sedimentu bylo velice technicky náročné, protože pevné dno rybníka je v jeho velké části přibližně 3 m pod úrovní základové výpusti. Byla zřízena nová kapacitní výpust, opravena hráz a rekonstruován bezpečnostní přeliv a silniční most.

Popelov – těžba sedimentu Popelov – kontrolní den v průběhu stavby základové výpusti

Rybník Závistivý velký, katastrální území Kardašova Řečice, výměra 18,7754 ha

Rybník Ratmírovský velký, katastrální území Malý Ratmírov, výměra 79,4768 ha

Rybník Hons, katastrální území Dolní Radouň, výměra 13,0304 ha

- povodeň v průběhu tání sněhové pokrývky na jaře roku 2006 způsobila množství menších škod na velkém počtu rybníků. Poškozeny byly zejména bezpečnostní přelivy, hradící objekty a hráze rybníků. Na rybníku Závistivý velký byl rekonstruován bezpečnostní přeliv. Obdobně na rybníku Ratmírovský velký bylo nutné obnovit hradící tabule hlavního přelivu a dlažbu u česlové stěny. Na rybníku Hons byl znovu vybudován rozdělovací objekt umožňující regulaci průtoku vody rybníkem a její odklonění mimo osadu Dolní Radouň.

Závistivý velký – rekonstrukce bezpečnostního přelivu Ratmírovský velký – oprava kamenné dlažby u česlové stěny Rozdělovací objekt nad rybníkem Hons při povodni v srpnu 2010

Rybník Hultsmyl, katastrální území Dolní Radouň, výměra 9,4791 ha

- rybník na soutoku dvou potoků (Lodhéřovského a Radouňského) byl téměř zcela zazemněn, neměl funkční výpust. Z toho důvodu nebyl přibližně 30 let před opravou vypuštěn. Obnova rybníku proběhla ve dvou etapách. V roce 2007 byla realizována oprava hráze, zřízení dvou základových výpustí, vybudování nového bezpečnostního přelivu a byl odtěžen sediment v prostoru před hrází rybníka. Při druhé etapě v letech 2009 a 2010 bylo provedeno odbahnění hlavní části vodní plochy. Odtěžený byl uložen na blízké zemědělské pozemky a použit k jejich zúrodnění.

rybník Hultsmyl – obetonování potrubí základových výpustí

Rybník Fejrar, katastrální území Dolní Radouň, výměra 27,3589 ha

- v roce 2008 bylo realizována rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníka poničeného při povodních v letech 2002 a 2006. Nový přeliv byl doplněn tabulovým uzávěrem umožňujícím operativní navýšení retenčního prostoru rybníka a kapacitní česlovou stěnou zabraňující úniku rybí obsádky.

Feyrar

Rybník Gebharecký, katastrální území Skalka u Nové Bystřice, výměra 6,8295 ha

- rybník je jádrovou částí maloplošného chráněného území. Dlouhodobě nefunkční výpust rybníku nedokázala zabezpečit stabilní úroveň hladiny vody, na kterou jsou vázána cenná mokřadní společenstva při okrajích rybníka. V roce 2008 byl vybudován sdružený objekt výpusti a bezpečnostního přelivu, který zabezpečuje udržování úrovně hladiny vody a převádění povodňových průtoků.

Sdružený objekt výpusti a bezpečnostního přelivu – rybník Gebharecký

Rybník Panský dolní, katastrální území Dobrá Voda u Číměře, výměra 26,1427 ha

- rybník III. kategorie dle technickobezpečnostního dohledu s významnou protipovodňovou funkcí. Při povodni v roce 2010 došlo k havárii potrubí spodní výpusti, kdy byla ohrožena stabilita hráze vodního díla. V následujícím roce byly připraveny a projednány parametry opravy a ta byla realizována v roce 2012. Byla zřízena nová kapacitní základová výpust umožňující variabilní řízení odtoku vody z rybníka, opravena hráz a vybudován nový bezpečnostní přeliv. Rybník nyní může bezpečně převést povodňový průtok Q200 (povodeň opakující se jednou za dvě stě let).

Panský dolní – vlevo nový požerák, vpravo stará výpust

Rybník Hejtman, katastrální území Budkov u Střížovic, výměra 69,3633 ha

- rybníkem protéká Hamerský potok, který zde má charakter menší řeky. Opakovanými povodňovými průtoky došlo ke zničení česlové stěny na počátku vzdutí rybníka. Dlouhodobě tak docházelo k únikům části rybí obsádky do přitékajícího potoka, kde byla lovena sportovními rybáři, neboť potok zde tvoří rybářský revír. Každoročně tak naší společnosti vznikala škoda řádu stovek tisíc Kč. Na jaře roku 2012 byla v náročném nepřístupném terénu provedena obnova česlové stěny.

Rybník Komorník, katastrální území Strmilov, výměra 59,2782 ha

- vodohospodářsky velmi významný rybník v povodí Hamerského potoka měl nevhodně řešený uzávěr základové výpusti. Vhodné by bylo provést výměnu celého objektu výpusti včetně potrubí za nové dostatečně kapacitní umožňující regulování průtoku vody při povodňových stavech. Vzhledem k nákladnosti takové stavby jsme se snažili získat finanční podporu z veřejných zdrojů. Přes prvotní příslib neúspěšně. Postupné zhoršování stavu výpusti mělo za následek to, že po výlovu v roce 2012 nebylo možné rybník vůbec zastavit. Proto bylo ihned přistoupeno k vybudování nového uzávěru a vtokového objektu výpusti. Dlouhodobě vysoké průtoky vody provádění opravy několikrát přerušily. Stavba byla dokončena v srpnu 2013.

Komorník – vtokový objekt a ovládání uzávěru základové výpusti
Rybářství Kardašova Řečice

Adresa: Nádražní 574,

378 21 Kardašova Řečice

Telefon a fax: +420 384 383 057

E-mail: info@e-ryby.cz
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR
Home Rybářství Kardošova Řečice
DE | PL | CZ
+420 384 383 057
info@e-ryby.cz

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign