jméno:
heslo:

Rybářský řád pro rybník Popelov

RYBÁŘSKÝ ŘÁD rybníka POPELOV pro rok 2019

 

provozovatel :  Rybářství Kardašova Řečice  s.r.o.

          Čéčova 662/20, 370 04 České Budějovice

          IČO: 60827394   DIČ: CZ 60827394

 

Platnost rybářského řádu: od 15.3.2019 do odvolání

Odebrání povolenky bez náhrady:

 -při porušení Rybářského řádu je držiteli povolenky bezprostředně po takovém zjištění tato bez náhrady zadržena a odebrána a provozovatel rybníka Popelov si vyhrazuje právo takovéto osobě porušující pravidla daná tímto řádem a řádem o táboření  nevydávat následně žádné další povolenky.

Doba lovu ryb:  

- zahájení rybolovu od 15.3. včetně rozmrznutí rybníka do 30.11. nebo zamrznutí rybníka (podle toho, co nastane dříve)

- od 16.6. do 30.11. – candát obecný, štika obecná, sumec velký a bolen dravý

Celoročně hájené ryby a vodní živočichové:

- veškeré druhy ryb z čeledi jeseterovití

- rak, škeble, všechny druhy obojživelníků, piskoř pruhovaný, sekavec, mřenka a střevle potoční

Denní doba lovu:

- 24 hodin denně – vyjma mládeže

- mládež, tzn. děti do 15ti let, mohou lovit od 6.00 hodin do 22.00 hodin

Rezervace místa rybolovu:

- rezervace jednotlivých míst (stanovišť)  a termínů  je možná po dohodě s obsluhou rybníka, která je provozovatelem pověřena kompetencí řídit a řešit rezervace na jednotlivých stanovištích

- rezervace konkrétních  míst rybolovu (stanovišť) a termínů se týká držitelů všech typů povolenek – tedy i celoročních

- rezervace není automatická, obsluha akceptuje rezervaci a vyhoví jí v případě, že poptávané místo již není rezervováno nebo obsazeno. V případě odsouhlasení rezervace správcem rybníka je ze strany provozovatele tato považována za závaznou

- v případě,  že do 7 dnů před rezervovaným termínem nebude ze strany zájemce o rybolov provedeno storno rezervace u správce rybolovu, ztrácí tento v daném roce možnost rezervace míst a stanovišť. Toto ustanovení je platné i pro držitele ročních povolenek !

Obsluha rybníka – správce rybolovu:

- provozovatel určí obsluhu rybníka (správce rybolovu) pro rybník Popelov, který bude současně i Rybářskou stráží

- řídí rezervace rybolovu a řeší dle svého uvážení situace nepopsané tímto řádem a dbá na naplňování a dodržování platného Rybářského řádu a Řádu o táboření

- není-li osobně v daném okamžiku na rybníce přítomna, je dosažitelná na telefonu 777 751 939

Nejmenší (a největší) stanovené velikosti ryb, které si může držitel povolenky ponechat pro svou potřebu – tzv. ryby ušlechtilé:

- kapr obecný 40 – 60 cm

- kapr nad 60 cm podléhá režimu „chyť a pustˇ“ s důrazem na šetrné zacházení s ulovenou rybou

- amur bílý 50 – 70 cm

amur nad 70 cm podléhá režimu „chyť a pustˇ“ s důrazem na šetrné zacházení s ulovenou rybou

- candát obecný 50 cm

- štika obecná 55cm

- sumec velký 90 – 130 cm

sumec nad 130 cm podléhá režimu „chyť a pustˇ“ s důrazem na šetrné zacházení s ulovenou rybou

- bolen dravý 50 cm

- tolstolobik bílý a pestrý 50 cm

- úhoř říční 50 cm

- ostatní druhy ryb nemají stanovenu nejmenší velikost

Omezení lovu na rybníce Popelov:

- nedohodnou-li se sousedící rybáři jinak, je stanoven rozestup mezi jednotlivými lovci na vzdálenost nejméně 5 metrů

- lovit zároveň  nanejvýše na 2 pruty a na každém opatřeném nejvýše dvěma návazci – toto ustanovení neplatí pro případy, kdy si držitel povolenky připlatil možnost lovu na další (třetí) prut

- v případě zpoplatněné možnosti lovu na 3 pruty bude prováděn lov dravých ryb nanejvýše na 2 pruty

- lov na 3. prut lze přikoupit vždy jen na celou dobu platnosti povolenky (při zakoupení týdenní povolenky si nelze přikoupit 3. prut třeba jen na 1, 2 nebo 3 dny...)

- muškaření lze provádět pouze se souhlasem obsluhy rybníka, pouze na jeden prut (během muškaření nesmí být další pruty nahozeny ani připraveny k nahození) a rybář povinen lovit tak, aby neomezoval svým počínáním ostatní rybáře

- při lovu přívlačí je rybář povinen lovit tak, aby neomezoval svým počínáním ostatní rybáře a nesmí mít po dobu lovu přívlačí nastraženy další pruty

- přívlač je povolena od 1. září do 30. listopadu nebo do zámrzu rybníka

- na živou nebo mrtvou rybku či její část se smí chytat od 16.6. do 30.11. nebo do zámrzu rybníka

- mládež do 15ti let smí lovit pouze na 1 prut za doprovodu osoby starší 18ti let nebo pod dozorem držitele platné povolenky pro dospělé

- v době lovu nástražních rybek do čeřenu (max. o rozměrech 1 x 1 metr) nesmí být další pruty nastraženy

- nástražní rybkou jsou jiné druhy ryb než ryby celoročně hájené a ušlechtilé, které budou určeny dále výlučně k lovu dravých ryb na rybníce Popelov

Ponechávání ryb pro potřeby držitele povolenky:

 

- rybu ponechanou pro vlastní potřebu je rybář povinen ihned zaznamenat do přehledu o úlovcích s vyznačením  data ulovení, druhu, hmotnosti ryby v kg a délky ryby v cm

- pro všechny druhy vydávaných povolenek platí, že v případě že rybář uloví (a je oprávněn si ponechat) rybu o hmotnosti přesahující 7 kg, kterou si ponechá pro svou potřebu,omezuje se denní úlovek na tento jeden kus a v daném dni již nesmí v rybolovu pokračovat. Ryby ulovené předtím je však rybář oprávněn si ponechat.

- POVOLENKA DENNÍ - LISTOPAD – max. 3,5 kg ryb, z toho max. 1 kus ušlechtilých ryb. Po ulovení ryby, kdy dojde k překročení 3,5 kg ulovených ryb, které si rybář ponechá, je rybář povinen pro tento den rybolov ukončit

- POVOLENKA DENNÍ – max. 7 kg ryb, z toho max. 2 kusy ušlechtilých ryb. Po ulovení ryby, kdy dojde k překročení 7 kg ulovených ryb, které si rybář ponechá, je rybář povinen pro tento den  rybolov ukončit

- POVOLENKA TÝDENNÍ - max. 25 kg ryb, z toho max.8 kusů ušlechtilých ryb

- POVOLENKA ROČNÍ - za každý den lovu ryb max. 2 kusy ušlechtilých ryb, za celý rok maximálně 150 kg veškerých ryb

- POVOLENKA DENNÍ pro mládež –  max. 1 kus ušlechtilé ryby. Po ulovení ryby, kdy dojde k překročení tohoto limitu, je rybář povinen pro tento den rybolov ukončit

- POVOLENKA TÝDENNÍ pro mládež - max. 4 kusy ušlechtilých ryb. Po ulovení ryby, kdy dojde k překročení tohoto limitu, je rybář povinen pro tento den  rybolov ukončit 

Na rybníce Popelov je zakázáno:

lovit ryby bez platné povolenky k lovu a průkazu totožnosti (povolenky se vydávají konkrétní osobě a jsou nepřenosné) – pokud není správce rybolovu přítomen v době příjezdu, je možné zavolat nebo zaslat správci sms zprávu (tel.č. 777 751 939) s datumem a časem zahájení rybolovu, jménem a příjmením lovící osoby, číslem průkazu totožnosti, dobu trvání lovu (typ povolenky) a s číslem stanoviště – následně bude lovícímu vystavena povolenka zpětně; pokud tato sms zpráva nebude zaslána správci rybolovu a lovící bude lovit ryby bez platné povolenky, bude tento přečin řešen jako pytláctví.

Toto lze učinit do 20:00 hod. Pokud příjezd rybáře bude až po 20:00 hod, může začít s rybolovem až po vystavení platné povolenky t.j. následující den ráno. 

- počínat si během rybolovu a při pobytu u rybníka způsobem, který omezuje či jinak obtěžuje ostatní držitele povolenek – toto ustanovení se týká i doprovodu držitelů povolenek (např. při používání plavidel k zakrmování a zavážení nástrah, apod.)

- ponechat a ponechávat nastražené pruty bez přítomnosti držitele povolenky

- nepoužít podložku v případě, že lovenou rybu si rybář nepředpokládá ponechat (bude ji vracet zpět do rybníka), ale bude ji vyjímat z vody – např. za účelem pořízení fotografie – podložku je možno si vypůjčit za poplatek 30 Kč/den

- ponechávat ryby podléhající vrácení do rybníka Popelov mimo vodní prostředí co nejkratší dobu tak, aby nedošlo k tzv. týrání zvířat dle platné legislativy.

- zaměňovat ulovené ryby již vložené do přechovávacího zařízení (např. vezírku) – tyto ryby jsou po vložení do takového zařízení považovány za ryby již si ponechané, společná přechovávací zařízení (např.vezírky) jsou zakázány (každý držitel povolenky je povinnen mít své vlastní uchovávací zařízení)

- lovit ryby z hráze,  výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu, tzn. od buňky až na konec odběrného místa na čerpání vody pro lesní školku)

- lovit ryby na pravém břehu, a to v rozsahu od přítoku do rybníka Popelov až do vzdálenosti 150 metrů od hráze

- používat při lovu přívlačí háčky s obloukem větším než 8 mm

- ponechávat si při lovu ryb čeřenem jiné než nástražní rybky

- lovit ryby na dírkách,  z lodí a jiných plavidel

manipulovat s kapry nad 60 cm, amury nad 70 cm a s rybami, které si rybář nehodlá ponechat bez použití podložky

lovit ryby bez této výbavy: podběrák, vyprošťovač háčků, podložka, míra pro zjištění délky ulovených ryb, váha, přechovávací zařízení (pro případ uchovávání živých ryb)

vyjímat z vody zjevně podměrečné dravé ryby – rybář je povinen je vyprostit ve vodě, a to opatrným vyproštěním háčku (je-li ryba chycena za tlamu) nebo odstřižením silonu či odpojením lanka (je-li ryba chycena za hlubší zadní část tlamy nebo jícen)

- ponechat na místě a v okolí po skončení rybolovu nepořádek a odpadky – tyto přemístit do k tomu určenému kontejneru (služba není zpoplatněna),  neurčí-li obsluha provozovatele jinak

- poškozovat  stromy a dřeviny na březích a v okolí rybníka

- používat k lovu ryb omamných , otravných a výbušných prostředků, bodců, lapadel, samoseků, udic bez prutů, střílet ryby, chytat na šňůru, lovit ryby do rukou a do ok, sbírat jikry, využívat a používat k lovu ryb elektřinu a světlo, vnadit krví a masem, používat za nástrahu chráněné živočichy, chytat ryby v místech jejich shromáždění ke tření, za nízkého stavu vody nebo v případě otravy

používat k lovu ryb pevných montáží, helikoptér, „srkaček“ atd. nebo jakýchkoliv jejich modifikací či zařízení využívajícího jejich principu nebo zařízení, která mohou být za „srkačky“ považována. Montáže při lovu musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže – bez jakékoliv zarážky na kmenové/m šňůře/vlasci od zátěže až po konec vlasce/šňůry na navijáku

- v případě použití boilies je zakázáno používat háčky s protihroty (háček s protihrotem)

- do 15.6. lovit nástražní rybky čeřenem a používat techniky a způsoby lovu uplatňované pro lov dravých ryb, mj. přívlač, lov na živou a mrtvou rybku

- dále je zakázáno kuchání ryb

Zvláštní ustanovení:

- držitelé povolenek mají včetně doprovodu k dispozici toalety – zdarma. Počínání v těchto a u těchto zařízení se řídí dodržováním čistoty, pořádku a etiky civilizovaného světa.

- doprovází-li držitele povolenky dítě do 8 let věku, je toto oprávněno lovit ryby při dodržení ostatních ustanovení jako pro mládež (lov na 1 prut), avšak bez povolenky, tzn. zdarma. Prokázání věku dítěte je na držiteli povolenky. Zaznamenání úlovků ryb provádí do své povolenky držitel povolenky, ke kterému dítě do 8 let patří - dohromady si mohou přivlastnit množství ryb dle vystavené povolenky (např. na denní povolenku max. 2 ušlechtilé ryby, týdenní - 8 ks ušlechtilých ryb,...).

- držitelé povolenek mohou vyčleněné prostory v okolí rybníka zdarma používat pro parkování vozidel a stanování po dobu platnosti povolenky

- držitelé povolenek jsou povinni se řídit platným ryb. řádem  a řádem pro táboření, a to na vlastní odpovědnost

- lov ryb na udici může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

osoba provádějící lov je povinna:

- zapsat nesmazatelným způsobem před zahájením lovu ryb datum lovu

- pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v dalším dnu

- umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky k lovu

 

Rybářská stráž:

- provozovatel zřizuje institut Rybářské stráže

- Rybářskou stráží jsou osoby jmenované provozovatelem a prokazují se průkazem Rybářské stráže

- je oprávněna : a) kontrolovat

- osoby lovící ryby, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento rybářský řád

- osobám lovící ryby rybářské nářadí a obsah zařízení užitého k uchovávání ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržování ryb. řádu

b) požadovat – od osoby lovící ryby prokázání její totožnosti a předložení platné povolenky k lovu

c) zadržet – povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto ryb. řádem

             - úlovek, ryb. nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin

             - je povinna kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto rybářským řádem

 

Poslední povinnost držitele povolenky – odevzdat tuto neprodleně do 15 dnů po skončení její platnosti obsluze, do schránky na domku obsluhy (buňce), popřípadě v kanceláři společnosti Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. na adrese Nádražní 574, 378 21 Kardašova Řečice, nebo poštou tamtéž.

 

Provozovatel  rybolovu na rybníce Popelov si vyhrazuje právo odmítnout prodej dalších povolenek tomu, kdo porušil či již dříve  porušoval Rybářský řád rybníka Popelov nebo Řád o táboření !


Patrneři: Váhy pro vážení rekordních úlovků Analytika.cz - prodej a servis vah / Zvažte kapříka nebo štiku format1.cz - váhy nejen pro rybáře, adaptéry,plašiče, drobná elektronika / Vypracujte svoje svaly na lov velkých ryb Fitness-cviceni-life.cz - fitness studio / U třpytky.cz –Camping, rybaření, volejbal, ubytování-stany, chatky,karavany / Všetečka-masaze.cz-sportovní a rekondoční masáže /Scubanet.cz-Vybavení pro potápěče-e-shop, potápěčská dovolená na lodi /Pomůcky a oblečení k rybníku i do lesa lesnickepotreby.cz – lesnické potřeby, oblečení a obuv do lesa / Ulovte si rybku do akvaria chovatelske-potreby-krmivo-zverimex.cz -potřeby pro chovatele,krmiva pro zvířata, akvaristika / Barakada-diving.cz - Vybavení pro potápěče, potápěčské kurzy,potápěčský klub, akce pro potápěče
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR
Home
Napište nám
Kontakt
Home Rybářství Kardošova Řečice
Aktuality e-ryby.cz
Prodej ryb
Spotovní rybolov
Fotogalerie E-ryby
DE | PL | CZ

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign