ÚDRŽBA RYBNIČNÍHO FONDU

Rybníky jsou stavbami – vodními díly, které kromě chovu ryb plní řadu celospolečensky významných funkcí. Jedná se zejména o akumulaci vody v krajině a zpomalování jejího odtoku, retenční účinek při povodních, krajinotvorné a biologické funkce rybničních ekosystémů, ovlivňování mikroklima, dočišťování splaškových vod z obcí a další. Aby rybníky mohly tyto funkce řádně a bezpečně plnit, provádí Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. jejich pravidelnou údržbu, opravy, ale i rozsáhlé rekonstrukce. Tyto stavební práce jsou hrazeny zejména z vlastních zdrojů a dále spolufinancováním z veřejných prostředků získaných z dotačních programů, které jsou v poslední době bohužel přes nesporný společenský význam rybníků utlumovány. K provádění prací naše společnost disponuje rozsáhlým odborným a technickým zázemím, které trvale reaguje na potřeby údržby vodních děl. Opravy většího rozsahu jsou realizovány ve spolupráci se stavebními firmami specializovanými na vodohospodářské stavby. Stavební práce se zaměřují zejména na opravy hrází, výpustí, bezpečnostních přelivů, obtokových stok, hradících objektů, aby rybníky mohly za běžného provozu vodu bezpečně akumulovat a převádět povodňové průtoky vody, tedy aby kromě hospodářských funkcí vodu bezpečně zadržely, zpomalily její odtok z krajiny a přispěly k ochraně níže položeného území. Významným prověřením technického stavu rybníků a potřeby provádění jejich oprav byly povodně v letech 2002 a 2006, kdy bylo na základě získaných poznatků provedeno množství různě rozsáhlých oprav na rybnících samotných, tak i v jejich povodích. Tyto nemalé investice byly při následných povodňových stavech vícekrát ověřeny jako smysluplné a funkční. Vzhledem k rozsáhlosti námi spravovaného rybničního fondu je potřeba provádět údržbu rybníků a souvisejících zařízení trvale. Velkým problémem je eroze půdy zejména z nevhodně obhospodařovaných zemědělských pozemků a částečně i z lesů. Ta má za následek významné zanášení prostorů rybníků. Z toho plyne snížení akumulačních a retenčních kapacit rybníků a omezení manipulací s vodou při zvýšených průtocích. Tyto negativní jevy musíme odstraňovat převážně na své náklady a to přesto, že nejsme jejich původci. Odstraňování sedimentu z rybníků tak bohužel tvoří významnou a opakující se položku nákladů společnosti, které by bylo možné jinak využít i na opravy vlastních rybničních objektů a zařízení.

 

V posledních deseti letech realizovalo Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. mj. tyto stavební akce:

Zpět na hlavní výpis

Rybářství Kardašova Řečice

Adresa: Nádražní 574,

378 21 Kardašova Řečice

Telefon a fax: +420 384 383 057

E-mail: info@e-ryby.cz
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR
Home Rybářství Kardošova Řečice
DE | PL | CZ
+420 384 383 057
info@e-ryby.cz

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign