Regulamin Wędkarski dla stawu Popelov

Obowiązywanie Regulaminu Wędkarskiego:

od 01. 03. 2009 r. do odwołania

Okresy ochronne ryb:

- od 01. 01. do 30. 04. – sandacz, szczupak pospolity, sum i boleń

- pozostałe ryby słodkowodne w stawie Popelov nie mają ustalonego okresu ochronnego

- wszelkie ryby są chronione od zamarznięcia do rozmarznięcia stawu Popelov

Całorocznie chronione zwierzęta wodne:

- rak, szczeżuja, wszystkie gatunki amfibii, piskorz, koza, bocja i strzebla potokowa

- wszelkie gatunki ryb z rodziny jesiotrowatych

Dzienny okres połowu:

- całodobowo

Rezerwacja miejsc wędkarskich:

- jest możliwa telefonicznie u obsługi stawu

- rezerwacja nie jest automatyczna, obsługa powinna zapewnić rezerwację w przypadku, kiedy zamawiane miejsce nie jest już zarezerwowane lub zajęte

Obsługa stawu:

- o ile w danym momencie nie jest obecna osobiście, jest osiągalna na telefonie 777 751 939

Najmniejsze (i największe) ustalone wielkości ryb, które posiadacz karty może zachować do swojej potrzeby – tzw. ryby szlachetne:

- karp pospolity 40 – 60 cm

- karp powyżej 60 cm podlega reżimowi „złap i wypuść“ z naciskiem na oszczędne obchodzenie się ze złowioną rybą (przy wyjmowaniu z wody należy użyć podkładkę)

- amur biały 50 – 70 cm

- amur powyżej 70 cm podlega reżimowi „złap i wypuść“ z naciskiem na oszczędne obchodzenie się ze złowioną rybą (przy wyjmowaniu z wody należy użyć podkładkę)

- sandacz 50 cm

- szczupak pospolity 55 cm

- sum 90 cm

- boleń 50 cm

- tołpyga biała i pstra 50 cm

- węgorz rzeczny 50 cm

- pozostałe gatunki ryb nie mają określonej najmniejszej wielkości

Ograniczenie połowu na stawie Popelov:

- o ile sąsiadujący wędkarze nie uzgodnią inaczej, ustalona jest odległość między poszczególnymi wędkarzami co najmniej 5 metrów

- posiadacz rocznej karty wędkarskiej nie jest ograniczony liczbą odwiedzin w trakcie jednego tygodnia, ale łączną ilością wszelkich gatunków ryb, które może sobie zatrzymać za cały okres ważności karty

- połów równocześnie na najwyżej 2 wędki i każdą zaopatrzoną najwyżej w dwa przypony

- muszkowanie można prowadzić tylko za zgodą obsługi stawu, tylko na jedną wędkę (w trakcie muszkowania kolejne wędki nie mogą być zarzucone ani przygotowane do zarzucenia)

- przy łowieniu spinningiem wędkarz powinien łowić tak, aby nie ograniczał swoimi poczynaniami pozostałych wędkarzy i przez czas połowu spinningiem nie wolno mu mieć zastawionych kolejnych wędek

- spinning jest pozwolony od 1 lipca do 31 grudnia

- na żywą lub martwą rybkę czy jej część wolno łowić od 01. 05. do 31. 12.

- młodzieży do lat 15 wolno łowić tylko na 1 wędkę w towarzystwie osoby powyżej 18 lat lub pod nadzorem posiadacza ważnej karty dla dorosłych

- w czasie połowu rybek przynętowych do podrywki (maks. o wymiarach 1 x 1 metr) nie mogą być zarzucone kolejne wędki

Zatrzymywanie ryb na potrzeby posiadacza karty wędkarskiej:

- rybę zatrzymaną na własną potrzebę wędkarz powinien natychmiast zanotować do przeglądu o połowach z zaznaczeniem daty połowu, gatunku i długości ryby w cm

- dla wszystkich rodzajów wydanych kart obowiązuje, że w przypadku kiedy wędkarz złowi (i przysługuje mu prawo jej zatrzymania) rybę o ciężarze przekraczającym 7 kg, którą zatrzyma na swoje potrzeby, ulega ograniczeniu dzienny połów do tej sztuki i w danym dniu już nie wolno mu kontynuować wędkowania. Ryby złowione przedtem wędkarz może jednak zatrzymać.

- KARTA DZIENNA – maks. 7 kg ryb, z tego maks. 2 sztuki ryb szlachetnych. Po złowieniu ryby, kiedy dojdzie do przekroczenia 7 kg złowionych ryb, które wędkarz zatrzyma, wędkarz powinien na ten dzień zakończyć wędkowanie

- KARTA TYGODNIOWA – za każdy dzień łowienia ryb maks. 7 kg ryb, z tego maks. 2 sztuki ryb szlachetnych, za cały okres ważności karty maks. 25 kg ryb, z tego maks. 8 sztuk ryb szlachetnych

- KARTA ROCZNA – za każdy dzień łowienia ryb maks. 7 kg ryb, z tego maks. 2 sztuki ryb szlachetnych, za cały okres ważności karty najwyżej 150 kg wszelkich ryb

- KARTA DZIENNA dla młodzieży – maks. 3 kg ryb, z tego maks. 1 sztuka ryby szlachetnej. Po złowieniu ryby, kiedy dojdzie do przekroczenia 3 kg złowionych ryb, które wędkarz zatrzyma, wędkarz powinien na ten dzień zakończyć wędkowanie

- KARTA TYGODNIOWA dla młodzieży – za każdy dzień łowienia ryb maks. 3 kg ryb, z tego maks. 1 sztuka ryby szlachetnej, za cały okres ważności karty maks. 15 kg ryb, z tego maks. 4 sztuki ryb szlachetnych

Na stawie Popelov jest zabronione:

- łowienie ryb bez ważnej karty, przeglądu połowów i dowodu osobistego (u młodzieży obowiązek ten przechodzi na osoby jej towarzyszące), karty wydawane są konkretnej osobie i są nieprzenośne

- zamiana złowionej ryby już włożonej do urządzenia przechowującego (np. sadzyka) – ryby te po włożeniu do takiego urządzenia są uważane za ryby już zatrzymane

- używanie sadzyków lub innych urządzeń przechowujących na zatrzymane złowione w stawie żywe ryby dla kilu wędkarzy (2 i więcej), to znaczy tzw. „wspólne sadzyki“

- nieprzestrzeganie Regulaminu wędkarskiego i jego wszelkich postanowień

- łowienie ryb z wału, urządzenia spustowego i przelewu bezpieczeństwa (między zjazdem a punktem odbioru wody dla leśnej szkółki)

- łowienie ryb na prawym brzegu, i to na odcinku od dopływu do stawu Popelov na odległość 150 metrów od wału

- używanie do łowienia ryb „koszyczków zanętowych“ lub jakichkolwiek ich modyfikacji czy urządzeń korzystających z ich zasady lub urządzeń mogących być za nie uważane

- używanie przy łowieniu spinningiem haczyków s łukiem większym niż 8 mm

- zatrzymywanie złowionych rybek – wędkarz powinien oddać je z powrotem do stawu Popelov

- łowienie ryb na dziurkach, z łódek i innych urządzeń pływających i używanie ich do dokarmiania i zawożenia sideł

- manipulowanie karpiami powyżej 60 cm, amurami powyżej 70 cm oraz rybami, których wędkarz nie zamierza zatrzymać, bez użycia podkładki

- łowienie ryb bez następującego sprzętu: podbierak, waga, szczypce do haczyków, podkładka, przymiar do ustalenia długości złowionych ryb, urządzenia do przechowywania (na wypadek przechowania żywych ryb)

- wyjmowanie z wody wyraźnie podwymiarowych ryb drapieżnych – wędkarz powinien je uwolnić w wodzie, i to przez ostrożne wyciągnięcie haczyka (jeżeli ryba jest złapana za pysk) lub odcięcie nylonu lub odłączenie linki (o ile ryba jest złapana za głębszą część pyska lub przełyk)

- pozostawianie na miejscu i w otoczeniu po skończeniu wędkowania nieporządku i odpadków (można je pozostawić we wskazanym miejscu u p. Papeža)

- uszkadzanie drzew i krzewów na brzegach i w okolicy stawu

- używanie do łowienia ryb środków odurzających, trujących i wybuchowych, szpikulców, łapaczy, ciężarków samozacinających, wędek bez wędzisk, strzelanie ryb, chwytanie na sznur, łowienie ryb do ręki i do pętli, zbieranie ikry, wykorzystanie i używanie do łowienia ryb elektryczności i światła, wabienie krwią i mięsem, używanie na przynętę chronionych zwierząt, łapanie ryb w miejscach ich gromadzenia się do tarła, przy niskim stanie wody lub w razie zatrucia

- dalej zabronione jest patroszenie ryb i pozostawianie niezabitych ryb samowolnie paść

- zapalać ognie (poza stałymi przez zarządcę urządzonych a zatwierdzonych paleniskami) i urządzać jakiekolwiek inne paleniska

- Zabronione sposoby połowu – zabrania się, jeżeli przynętą jest boilies, używania haczyków z zadziorami (haczyk z zadziorem wstecznym)

Postanowienia szczególne:

- posiadacze kart wędkarskich włącznie osób towarzyszących mają do dyspozycji toalety chemiczne

- posiadacze kart wędkarskich mogą korzystać bezpłatnie z wydzielonych terenów w okolicy stawu do parkowania pojazdów i biwakowania przez okres ważności karty

- posiadacze kart wędkarskich i ich osoby towarzyszące czy osoby jakkolwiek bliskie są związani przy pobycie nad stawem Popelov „Regulaminem obozowania nad stawen Popelov“, i to w całej rozciągłości i na własne ryzyko

- na wydanie karty wędkarskiej nie przysługuje roszczenie prawne

- zarządca dalej zastrzega sobie prawo do czasowo ograniczonego wykluczenia na niektórych odcinkach wykonywania prawa wędkarskiego dla posiadaczy ważnych kart wędkarskich bez uprawnienia do zniżki lub zwrotu części cen kart. O tym zarządzeniu zostanie w należyty sposób i terminowo podana informacja.

Straż rybacka:

- legitymuje się Legitymacją straży rybackiej i dowodem tożsamości

- przy stwierdzeniu naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Wędkarskiego dla stawu Popelov jest uprawniona natychmiast i bez kompensaty odebrać kartę wędkarską

- posiadacz karty ma obowiązek okazać straży rybackiej wsparcie i pomoc

- w niezbędnie koniecznym stopniu w celu stwierdzenia dotrzymywania postanowień niniejszego Regulaminu Wędkarskiego jest uprawniona wglądać do pojazdów, pojazdów przyczepnych, namiotów, bagażu, urządzeń do przechowywania żywych ryb i in.

Zarządca wędkowania na stawie Popelov – spółka Gospodarstwo Rybackie Kardašova Řečice s.r.o., zastrzega sobie prawo odebrania bez kompensaty i ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem pracowników nominowanych przez straż rybacką karty każdemu, kto naruszy lub nie przestrzega treści poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu Wędkarskiego! Posiadaczowi karty, który dopuścił się przewinienia, w danym roku i w roku następnym nie zostaną wydane żadne karty wędkarskie!

Ostatni obowiązek posiadacza karty wędkarskiej – oddać ją niezwłocznie po wygaśnięciu jej ważności obsłudze lub w biurze spółki Gospodarstwo Rybackie Kardašova Řečice s.r.o. pod adresem Nádražní 574, 378 21 Kardašova Řečice, względnie do skrzynki umieszczonej na chacie p. Papeža na wale stawu.

Sprzedaży ryb
Od maja do września, a nie długo ryb umieszczenia głównie z powodu, że jest to długoterminowe ryb umieszczenia problem. Zalecamy, jeśli jesteś zainteresowany kupnem żywych ryb, prosimy o kontakt z p. Václavík lub inż. Pecina, który powie obecnej podaży ryb na sprzedaż. Wtorek 13:00 do 15:00 Piątek 13:00 do 15:00 - Sádky Jindrichuv Hradec inż. Martin Pecina, tel. 777 >>


Nazwa:
Hasło:
czech | deutsch
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR

Created by © 2009 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign